Dokumenty

Wymagane dokumenty – czynności notarialne

Rodzaj dokumentów wymaganych przy dokonywaniu poszczególnych czynności przez kancelarie notarialne zależy od rodzaju i treści zamierzonej czynności, stanu prawnego oraz okoliczności faktycznych konkretnej sprawy. W każdym przypadku jest on ustalany indywidualnie przez notariusza lub pracownika naszej kancelarii.

Każda osoba biorąca udział w czynnościach notarialnych powinna posiadać przy sobie ważny dokument tożsamości:

  • dowód osobisty,
  • paszport,
  • kartę pobytu wydaną cudzoziemcowi.

Dokumenty w konkretnych czynnościach notarialnych

Jeżeli akt notarialny, który ma być sporządzony, dotyczy:

  • czynności mającej za przedmiot nieruchomość,
  • prawa użytkowania wieczystego,
  • spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu (dla którego prowadzona jest księga wieczysta),

podczas kontaktu z kancelarią pomocne będzie podanie numeru księgi wieczystej bądź przedstawienie dokumentów dotyczących nieruchomości lub prawa do lokalu (np. odpis z księgi wieczystej, wypis aktu notarialnego). Dokonanie wglądu do treści księgi wieczystej pozwoli już na wstępie uściślić zakres dokumentów wymaganych do przeprowadzenia usług notarialnych.

Termin dostarczenia dokumentów

Wszystkie wymagane dokumenty należy dostarczyć do naszej kancelarii odpowiednio wcześniej przed umówionym terminem dokonania czynności. Na etapie przygotowywania projektu aktu notarialnego wystarczające będą kopie dokumentów, które mogą Państwo dostarczyć w dogodny dla siebie sposób: osobiście, przesyłką pocztową, kurierską lub drogą elektroniczną. Oryginały dokumentów powinny zostać przedłożone notariuszowi najpóźniej w dniu czynności notarialnej.

Wszelkie informacje dotyczące planowanej czynności oraz dokumentów koniecznych do jej dokonania uzyskają Państwo w sekretariacie kancelarii, a w sprawach mniej skomplikowanych także telefonicznie lub drogą e-mailową.