Akty notarialne

Akty notarialne

Akty notarialne mają charakter urzędowy i są papierowym potwierdzeniem dokonania określonej czynności prawnej. Konieczność zawarcia umowy wynika z przepisów prawa lub jest realizowana na prośbę stron. Zawarte w akcie informacje odnoszą się bezpośrednio do złożonych ustnie przez obie strony oświadczeń woli. Zgodnie z przepisami oryginał aktu notarialnego przechowywany jest w kancelarii (przez okres 10 lat), a stronom wydawany jest wypis. Dokument zawiera dokładnie te same informacje i ma taki sam status prawny jak oryginał.

Umowy, które wymagają sporządzenia aktu notarialnego to:

 • umowa zamiany,
 • umowa o podział majątku,
 • umowa darowizny,
 • testament,
 • umowa deweloperska,
 • umowa potwierdzająca prawo własności (akt własności),
 • pełnomocnictwo,
 • inne.

Jeśli nie wiedzą Państwo, czy przygotowana umowa wymaga sporządzenia aktu, zachęcamy do skorzystania z usług naszej kancelarii. Nasi pracownicy rozwieją wszelkie wątpliwości.

Co zawiera akt notarialny?

Aby umowa notarialna była prawomocna, notariusz musi potwierdzić, że zawarte w niej informacje są zgodne z prawem, a podpisanie nie narusza praw innych osób. Przed ostatecznym złożeniem podpisów warto dowiedzieć się, jakie dane i informacje są zawarte w akcie notarialnym i osobiście skontrolować ich poprawność. Po przedstawieniu wszystkich dokumentów nasza kancelaria przygotuje dla Państwa wzór umowy i poinformuje o skutkach jej zawarcia.

W akcie notarialnym znajdują się następujące informacje:

 • data sporządzenia aktu (dzień, miesiąc, rok), a jeśli jest taka wola stron umieszcza się dokładną godzinę,
 • miejsce podpisania aktu,
 • dane notariusza oraz informacja o siedzibie kancelarii,
 • dane stron w przypadku osób fizycznych (imiona, nazwiska, imiona rodziców, a także miejsce zamieszkania),
 • dane stron w przypadku osób prawnych (nazwa i siedziba firmy),
 • dane osób biorących udział w akcie notarialnym,
 • informację o obywatelstwie (kluczowe dla cudzoziemców),
 • oświadczenie stron,
 • wskazanie okoliczności, które zaszły podczas sporządzania aktu (na wniosek stron),
 • informacja o tym, że akt został odczytany i zaakceptowany,
 • podpis osób biorących udział w akcie,
 • podpis notariusza i pieczęć kancelarii.