Czy notariusz może odmówić wykonania czynności notarialnej?

Czy zastanawialiście się kiedyś, czy notariusz może odmówić wykonania czynności notarialnej? W jakich sytuacjach może do tego dojść i jakie są konsekwencje takiej decyzji? W niniejszym artykule postaramy się przybliżyć Wam te kwestie, abyście lepiej rozumieli prawa i obowiązki zarówno notariusza, jak i klienta w trakcie przeprowadzania czynności notarialnych. Zapraszamy do lektury!

Brak niezbędnych dokumentów i działania niezgodne prawem

Jak wspomniano we wprowadzeniu, przed rozpoczęciem czynności notarialnych należy przygotować niezbędne dokumenty. Jeśli klient nie dostarczy wymaganych dokumentów lub przedstawi niekompletne lub nieważne papiery, notariusz ma prawo odmówić wykonania czynności. Notariusz musi działać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Jeśli czynność notarialna, której wykonania żąda klient, jest sprzeczna z prawem, notariusz ma obowiązek odmówić jej wykonania. Przykładem takiej sytuacji może być próba zawarcia umowy kupna-sprzedaży nieruchomości bez zgody współwłaściciela.

Czy konflikt interesów może być przyczyną odmowy wykonania czynności notarialnych?

Notariusz może odmówić wykonania czynności notarialnej, jeśli istnieje uzasadnione podejrzenie, że jego udział w tej czynności może narazić go na odpowiedzialność cywilną lub karną. Przykładem takiej sytuacji może być próba przymuszenia notariusza do poświadczenia nieprawdziwego oświadczenia woli. Notariusz ma obowiązek zachowania bezstronności wobec stron uczestniczących w czynności notarialnej. Jeśli istnieje konflikt interesów pomiędzy notariuszem a jedną ze stron, powinien on odmówić wykonania czynności notarialnej. Podsumowując, notariusz może odmówić wykonania czynności notarialnej w przypadku, gdy byłoby sprzeczne z etyką zawodową. Ponadto, notariusz ma prawo odmówić wykonania czynności, jeśli osoba ubiegająca się o nią nie posiada odpowiednich uprawnień lub nie przedstawiła wymaganych dokumentów.

Czy notariusz może odmówić wykonania czynności notarialnej?