Jakie są rodzaje testamentów?

Testament jest dokumentem, który tworzy się z myślą o rozporządzeniu własnym majątkiem po śmierci. Sporządzić go może każda osoba, która ma pełną zdolność do czynności prawnych. Mimo że testament nie jest obowiązkowy, coraz więcej osób decyduje się na jego stworzenie. W przypadku, kiedy zmarły nie stworzy testamentu, jego majątek zostaje przekazany bliskim zgodnie z Kodeksem Cywilnym.

Jakie rodzaje testamentów można sporządzić?

W Kodeksie Cywilnym testamenty zostały podzielone na dwie główne kategorie: testamenty zwykłe oraz testamenty szczególne. Pierwsza kategoria dotyczy testamentów, które mogą być sporządzone przez każdą osobę zdolną do czynności prawnych w dowolnym czasie. Są one ważne i wiążące, chyba że zostaną odwołane przez testatora. Wśród testamentów zwykłych można wyróżnić:

  • Testament holograficzny,
  • Testament notarialny,
  • Testament alograficzny.

Testament holograficzny nazywany jest również testamentem własnoręcznym. Jest on w całości pisany ręcznie przez spadkodawcę, zawiera datę oraz własnoręczny podpis. W obecnych czasach ręczne pisanie całego testamentu wydaje się nonsensowne, jednak dzięki takiej formie możliwe jest udowodnienie, że testament został sporządzony przez testatora.

Drugim rodzajem jest testament notarialny, przyjmujący postać aktu notarialnego. Notariusz przygotowuje go zgodnie z wymaganiami zamieszczonymi w ustawie o notariacie. Ostatnią formą testamentu zwykłego jest testament alograficzny. Powstaje on poprzez ustny przekaz ostatniej woli osobie urzędowej.

Czym wyróżniają się testamenty szczególne?

Testament szczególny może być sporządzony wyłącznie w określonych sytuacjach, a ich moc wiążąca jest ograniczona w czasie. W tej grupie można wyróżnić:

  • Testament ustny,
  • Testament podróżny,
  • Testament wojskowy.

Do najczęściej stosowanych testamentów szczególnych należy testament ustny. Może być sporządzony w przypadku, kiedy zaistniała obawa, że spadkodawca może w niedługim czasie umrzeć lub pojawiły się szczególne okoliczności, które utrudnią lub uniemożliwią zachowanie zwykłej formy testamentu. Jego sporządzenie polega na tym, że spadkodawca oświadcza swoją wolę ustnie w obecności minimum trzech świadków.

Drugim rodzajem jest testament podróżny. Może być sporządzony wyłącznie na polskim statku morskim lub powietrznym. Sporządzenie tego rodzaju testamentu polega na oświadczeniu swojej ostatniej woli kapitanowi statku lub jego zastępcy oraz dwóm świadkom. Ostatnim rodzajem jest testament wojskowy. Może być sporządzony podczas mobilizacji, wojny lub przebywania w niewoli. Sporządzony jest poprzez przekazanie ustne ostatniej woli sędziemu wojskowemu, oraz dwóm świadkom jednocześnie.

Jakie są rodzaje testamentów?